Participa

La participació és gratuïta i està oberta a alumnes d’educació infantil, educació primària i secundària, batxillerat, cicles formatius i educació especial de totes les comunitats autònomes de l’Estat espanyol.

 • Categoria I: INFANTIL (5-11 anys)
 • Categoria II: JUVENIL (12-17 anys)

La Mar de Ciència és un certamen de dibuix, vídeo i relat d’àmbit nacional que es dirigeix en aquesta tercera edició al públic infantil i juvenil, i alhora implica també els centres educatius, els docents i les famílies. El nostre objectiu principal és fomentar l’educació ambiental marina i la cultura oceànica i també posar en valor el paper de la ciència en la conservació dels oceans.


S’estableixen tres modalitats de participació individual: dibuix, vídeo i relat, i una modalitat grupal: vídeo de classe.

Els participants podran presentar un treball per modalitat a través de la web del certamen: www.lamardeciencia.es/ca.

Dibuix: elaborat en format A4 amb tècnica lliure. Ha de digitalitzar-se i presentar-se en format JPG o PNG amb una mida màxima de 2 MB.

El títol i la descripció han d’introduir-se en el formulari web d’inscripció del treball. La descripció ha de tenir de 50 a 100 paraules.

Vídeo: audiovisual d’una durada màxima d’1 minut i mig. Ha de presentar-se en format MP4 amb una mida màxima de 100 MB.

El títol i la descripció han d’introduir-se en el formulari web d’inscripció del treball. La descripció ha de tenir de 50 a 100 paraules.

Relat: escrit d’estil lliure amb una extensió màxima de 400 paraules.

Vídeo de classe: audiovisual grupal, d’una durada màxima d’1 minut i mig. Ha de presentar-se en format MP4 amb una mida màxima de 100 MB. Ha de presentar-se a través del formulari web acompanyat amb un títol.

La temàtica del certamen és la ciència i el mar. Els dibuixos, els vídeos i els relats han d’estar relacionats amb la visió, la percepció o el coneixements que els estudiants tenen de la ciència en general i de les ciències marines i de l’oceanografia en particular.

Aquests són alguns dels temes proposats:

 • Mars nets. Canvia la marea de plàstics.
 • Com creieu que la ciència pot ajudar a conservar els nostres oceans?
 • De gran vull ser oceanògraf.
 • Saps què és un observatori oceànic?
 • El mar i jo.

Els treballs podran presentar-se en català, castellà, gallec, basc i anglès.

5. Calendari

Termini de presentació: des del 18 de febrer fins al 21 de maig de 2019 a les 23 hores (hora peninsular). Els treballs podran presentar-se a través de l’apartat web Participa-hi.

Anunci de finalistes: el 28 de maig de 2019 es publicarà a la web del certamen una galeria amb els treballs preseleccionats pel jurat com a finalistes.

Votació popular: del 28 al 7 de juny la web del certamen permetrà els usuaris de Facebook escollir els seus treballs favorits.

Anunci de guanyadors i guanyadores: el 8 de juny, amb motiu del Dia Mundial dels Oceans, es donaran a conèixer tots els treballs guanyadors de la tercera edició de La Mar de Ciència, tant els que han estat seleccionat pel jurat com els que s’han triat per votació popular.

Els treballs s’han de presentar a través de l’apartat Participa-hi de la web www.lamardeciencia.es/ca.

La participació dels autors, atès que són menors d’edat, ha de ser gestionada per un dels seus pares o tutors legals o bé pels seus professors, que seran els seus representants a tots els efectes i les persones de contacte per a les notificacions i les comunicacions de l’organització.

Durant el termini establert per a la presentació de treballs (del 18 de febrer al 21 de maig de 2019), els representants podran inscriure un nombre illimitat de participants i gestionar la presentació dels treballs a través de la seva Àrea d’usuari.

Per inscriure els menors en el certamen és necessari seguir els passos següents:

1. Registre. A l’apartat Participa-hi de www.lamardeciencia.es/ca hi ha l’enllaç Registra-t’hi, en el qual el representant ha d’introduir el seu nom i correu electrònic. A continuació, rebrà un missatge amb la seva contrasenya i un enllaç per activar la seva àrea d’usuari.

2. Dades del representant. Un cop activada l’àrea d’usuari, haurà d’introduir les seves dades com a representant.

3. Presentació de treballs. A la seva àrea d’usuari haurà d’emplenar els formularis amb les dades dels participants i dels seus treballs, i adjuntar-hi els arxius corresponents. Els dibuixos s’han de presentar en format JPG o PNG amb una grandària màxima de 2 MB. Els vídeos s’han de presentar en format MP4 amb una grandària màxima de 100 MB. En el cas dels relats, haurà d’introduir el text amb una extensió màxima de 400 paraules en un camp específic del formulari.

4. Autoritzacions. Per formalitzar tot el procés d’inscripció, és necessària l’autorització d’un dels pares o tutors legals del participant menor d’edat, en la qual fa constar que coneix i aprova les condicions sobre la cessió de drets de propietat intellectual i imatge, així com la política de privadesa i protecció de dades. També declara que el participant és l’autor del treball original presentat, que no vulnera els drets de tercers i que accepta les bases, i atorga la seva conformitat i consentiment a la participació del seu fill en La Mar de Ciència.

Si el representant és un dels pares o tutors legals del participant podrà autoritzar-lo automàticament a través del sistema una vegada llegit i acceptat l’avís legal. En canvi, si el representant és professor/a, haurà d’adjuntar l’autorització signada d’un dels pares o tutors legals dels seus alumnes. Podrà descarregar-la a través d’aquest enllaç, escanejar-la o fotografiar-la i adjuntar-la-hi.

Tots els treballs seran valorats per un jurat compost per investigadors i tècnics de divulgació del CSIC, del SOCIB i de Marilles Foundation. El jurat triarà vuit treballs guanyadors, un per categoria i modalitat. D’altra banda, seleccionarà altres 160 treballs, que participaran com a finalistes en la votació popular.

El jurat valorarà cadascun dels treballs atenent els següents criteris:

 1. Originalitat, creativitat i novetat.
 2. Adequació a la temàtica del certamen.
 3. Capacitat d’expressió tenint en compte el mitjà utilitzat.

D’altra banda, el jurat guardonarà amb una menció especial un professor que fomenti la participació del seu alumnat. Per a això, el jurat valorarà el nombre i la puntuació mitjana dels treballs presentats.

Del 28 de maig al 7 de juny tindrà lloc la votació popular dels treballs finalistes a través de la web del certamen. Resultaran guanyadors el treball individual i el vídeo de classe que rebin més “M’agrada” d’usuaris de Facebook.

En cas d’empat, correspon al jurat del certamen dictar el resultat final.

En cap cas els treballs guardonats pel jurat no participaran en la votació popular.

Tots els guanyadors i guanyadores de la tercera edició de La Mar de Ciència, tant els triats pel jurat com els triats per votació popular, es donaran a conèixer el 8 de juny de 2019 a la web del certamen.

 • Premi individual. Seran premiats amb un viatge científic a les Illes Balears els autors dels sis treballs individuals escollits pel jurat, un per categoria i modalitat, el participant del treball individual guanyador de la votació popular i el professor guardonat amb una menció especial del jurat. Durant un cap de setmana de juliol de 2019, els guanyadors i els seus acompanyants podran conèixer Mallorca i la recerca que realitzen els centres del CSIC i el SOCIB, i participar en una campanya oceanogràfica a bord del vaixell oceanogràfic del SOCIB, amb el qual navegaran fins al Parc Nacional Marítim Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera, on es realitzaran diferents activitats d’educació ambiental. L’equip de La Mar de Ciència es posarà en contacte amb els representants per informar-los-en i per gestionar i lliurar-los el premi, que inclou el viatge i l’allotjament per al guanyador i un acompanyant major d’edat. Premi vídeo de classe. La Mar de Ciència atorgarà una pissarra digital a les classes els vídeos de les quals hagin estat guardonats pel jurat (una per categoria) i al vídeo de classe guanyador de la votació popular. Guardó professor. Es premiarà també amb un viatge científic a les Illes Balears el professor que fomenti la participació dels seus alumnes. El premi inclou el viatge i l’allotjament per al professor i un acompanyant major d’edat. La Mar de Ciència es reserva el dret d’organitzar un acte públic de lliurament de premis. Els premis podran declarar-se deserts.

Els pares i els tutors legals garanteixen que els dibuixos, els vídeos i els relats presentats a La Mar de Ciència són originals, que són els legítims titulars de tots els drets inherents i que els treballs no vulneren els drets de tercers. El CSIC, el SOCIB i Marilles Foundation no es fan responsables dels perjudicis que es puguin derivar de l’incompliment de l’anterior garantia, i poden exercir les accions legals oportunes amb vista a reparar els danys i perjudicis ocasionats.

 • Drets de Propietat Intel·lectual sobre els treballs premiats de dibuix, relat i vídeo.

De conformitat amb el que preveu la Llei de Propietat Intel·lectual, els pares, mares o els tutors legals dels autors/es dels treballs de dibuix, vídeo i relat premiats, sense perjudici dels drets morals que els corresponen, cedeixen al CSIC, al SOCIB i a Marilles Foundation, amb caràcter exclusiu en l’àmbit mundial, els drets d’explotació. Aquests drets comprenen l’ús dels dibuixos, vídeos i relats premiats sense finalitats lucratives. El CSIC, el SOCIB i Marilles Foundation Fundació , lliurement i sense contraprestació econòmica, poden procedir a la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació en qualsevol mitjà, format o suport coneguts o no en l’actualitat.

 • Drets de Propietat Intel·lectual sobre els treballs no premiats de dibuix, relat i vídeo.

El CSIC, el SOCIB i Marilles Foundation podran utilitzar, sempre esmentant la seva autoria i sense cap contraprestació econòmica, els treballs de dibuix, vídeo i relat presentats a www.lamardeciencia.es , per a l’exhibició o utilització en altres webs, repositoris digitals, exposicions, materials divulgatius i promoció del mateix concurs en edicions posteriors, incloent, a més, altres activitats pròpies de les entitats organitzadores dutes a terme en compliment dels objectius generals d’educació, divulgació i promoció de l’activitat científica.

L’ús públic per a tercers de les imatges participants a La mar de ciència, excepte les premiades, s’exerceix a través de la llicència Creative Commons 2.5. Espanya, sempre que:

  • Es tracti d’un ús no comercial
  • Hi hagi un reconeixement explícit del nom de l’autor i del certamen.).

Les obres produïdes amb els dibuixos, vídeos i relats de La mar de ciència només es podran distribuir sota els termes d'una llicència idèntica a aquesta.

 • Drets d'imatge.

L’organització de La mar de ciència es reserva el dret a organitzar diferents actes públics relacionats amb el lliurament de premis, comunicació i difusió del concurs. En aquest cas, el pare, mare o tutor legal del participant autoritza els organitzadors que puguin utilitzar indistintament totes les imatges, o parts d’aquestes, en què aparegui per la seva inclusió en notes de premsa, exposicions itinerants i promoció del mateix certamen. En cap cas aquestes imatges seran utilitzades amb finalitats comercials.

Tot això amb l’única excepció i limitació de les utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l’honor en els termes que preveu la Llei Orgànica 1/85, del 5 de maig, de Protecció Civil al Dret a l’Honor, la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge.

Les entitats convocants s’eximeixen de qualsevol responsabilitat a què pogués donar lloc l’incompliment per tercers de les condicions d’ús de la llicència referenciada, així com l’ús indegut i illícit per tercers dels treballs exhibits.

D’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades durant el registre i la inscripció al concurs seran incloses en un fitxer del qual és titular el Consorci per al Disseny, Construcció, Equipament i Explotació del Sistema d’Observació Costaner de les Illes Balears (des d’ara ICTS SOCIB), que té la finalitat de gestionar activitats relacionades amb la promoció, difusió i divulgació de les ciències marines i l’oceanografia, tenint com a únics destinataris els membres encarregats de l’organització d’aquestes activitats.

Totes les dades contingudes al formulari han de ser emplenats de manera obligatòria. En cas de no fer-se així, la inscripció serà desestimada i les dades esborrades de manera immediata. Omplir el formulari implica la inscripció en el concurs i l’acceptació de les bases.

En enviar els treballs (dibuix, vídeo o relat) les dades, els treballs i la documentació adjunta (autorització de pare, mare o tutor legal) seran tractades en compliment de les finalitats detallades en les bases del concurs amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la confidencialitat i la integritat de la informació segons la Llei de protecció de dades.

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancellació i oposició davant el SOCIB per via postal a l’adreça següent: La Mar de Ciència ICTS SOCIB - Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears. Parc Bit, Edifici Nord, Bloc A, 2a p. pta. 3, Palma (Mallorca), o enviant un correu electrònic a concurso@lamardeciencia.es.

D’acord amb el que estableix el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, aprovat per Reial decret 1720/2007, del 21 de desembre, i en el cas que els participants del concurs siguin menors d’edat, l’autorització per participar en el concurs ha de ser atorgada pels pares o tutors. En aquest cas, el tractament de les dades ha de ser expressament autoritzat per aquests últims i, per aquest motiu, se solliciten determinades dades tant del pare, mare o tutor legal, com del professor que actua en representació del menor. En cas necessari, aquestes dades poden ser verificades per l’organització.

Refineria Web Tel: 971439895 - Fax: 971439979
© La Mar de Ciència. Tots els drets reservats. | ParcBit, Naorte, bloc A, 2º pis, pta. 3, E-0721 Palma (Mallorca) Spain