Participa

La participació és gratuïta i està oberta a estudiants de Primària i Secundària de totes les comunitats autònomes.

 • Categoria I: PRIMÀRIA (6-11 anys)

 • Categoria II: SECUNDÀRIA (Menors de 18 anys)

La mar de ciència es dirigeix als estudiants i les seves famílies així com a docents de Primària i Secundària, als quals se’ls convida a reflexionar per a prendre consciència sobre la importància que té l’activitat científica per conèixer, gestionar i conservar els nostres mars. Aquest concurs cerca desenvolupar la creativitat i l’expressió de coneixements científics per mitjà de diferents llenguatges artístics i fomentar vocacions científiques acostant a les aules la professió d’oceanògraf.

S'estableixen tres modalitats de participació individual: dibuix, vídeo i relat. També es podrà participar en grup en la modalitat de vídeo.

Els participants podran presentar un treball per modalitat a través del web del concurs: www.lamardeciencia.es.

 • Dibuix: Elaborat en format A4 amb tècnica lliure. S’ha de digitalitzar i presentar en format JPG o PNG que no superi els 2MB. El títol i descripció de 50 a 100 paraules s’han d'introduir en el formulari web d'inscripció del treball.

 • Vídeo: Audiovisual d'una durada màxima d'1 minut i mig. S’ha de presentar en format MP4 que no superi els 100 MB. El títol i descripció de 50 a 100 paraules s’han d'introduir en el formulari web d'inscripció del treball.

 • Relat: Escrit d'estil lliure amb una extensió màxima de 400 paraules. S’ha de presentar a través del formulari web acompanyat per un títol.

La temàtica del concurs és la ciència i el mar. Els dibuixos, vídeos i relats hauran d'estar relacionats amb la visió, la percepció o el coneixement que els estudiants tenen de la ciència en general i de les ciències marines i de l'oceanografia en particular.

Aquests són alguns dels temes proposats:

 • Oceans sans, planeta sa
 • Com creus que la ciència pot ajudar a conservar els nostres mars?
 • Quan sigui gran vull ser oceanògraf.
 • Què saps del Mediterrani?

A la secció Inspira’t d'aquest web hi ha disponibles materials i recursos multimèdia amb els què es poden treballar aquests continguts tant a l’aula com a casa.

Els treballs es podran presentar en castellà, català, gallec, eusquera i anglès.

 • Termini de presentació:

Els treballs es podran presentar a través de l'apartat web Participa des del 18 de novembre de 2016 fins al 10 de març de 2017 a les 23 hores (hora peninsular).

 • Anunci dels finalistes:

El 17 de març de 2017 es publicarà al web del certamen una galeria amb els treballs preseleccionats pel jurat com a finalistes.

 • Votació popular:

Del 18 al 30 de març el web del concurs permetrà als usuaris de Facebook escollir els seus treballs favorits.

 • Anunci dels guanyadors:

Tots els guanyadors de la segona edició de La mar de ciència, els seleccionats pel jurat i per votació popular, es donaran a conèixer el 31 de març de 2017.

La presentació dels treballs s’ha de realitzar a través de l'apartat Participa del web.

La participació dels autors menors d'edat, ha de ser gestionada pels seus pares, mares o tutors legals o bé pels seus professors/es. Seran els representants dels menors a tots els efectes en el concurs La Mar de ciència i també les persones de contacte i referència per a les notificacions i comunicacions per part de l'organització.

Durant el termini fixat per a la presentació de treballs (del 18 de novembre de 2016 al 10 de març de 2017), un/a professor/a, un pare, una mare o un tutor legal podrà inscriure a un nombre illimitat de participants i gestionar la presentació dels seus treballs a través de la seva àrea d'usuari.

Per inscriure als menors en el concurs és necessari fer els passos següents:

 1. Registre. A l'apartat Participa de es troba l'enllaç Registra't on el representant haurà d'introduir el seu nom i correu electrònic. A continuació, rebrà un missatge amb la seva contrasenya i un enllaç per activar la seva Àrea d'usuari.
 2. Dades del representant. Activada l'àrea d'usuari haurà d'introduir les seves dades com a representant.
 3. Presentar treballs. A la seva àrea d'usuari haurà d'emplenar els formularis amb les dades dels participants i dels seus treballs, i adjuntar els arxius corresponents als mateixos. Els dibuixos han de ser presentats en format JPG o PNG i que no superin els 2MB; i els vídeos, en format MP4 que no superin 100 MB. En el cas dels relats, haurà d'introduir el text amb una extensió màxima de 400 paraules en un camp específic del formulari.
 4. Autoritzacions: Per formalitzar tot el procés d'inscripció, és necessària l'autorització del pare, la mare o el tutor legal del participant menor d'edat en la qual fa constar que coneix i aprova les condicions sobre la cessió de drets de propietat intellectual i imatge, així com la política de privadesa i protecció de dades. També declara que el/la participant, és l'autor/a de el treball original presentat, que aquest no vulnera els drets de tercers i que accepta les bases, atorgant la seva conformitat i consentiment a la participació del seu fill/a en La mar de ciència.

Si el representant és el pare, la mare o el tutor legal del participant podrà autoritzar-li automàticament a través del sistema una vegada llegit i acceptat l'avís legal. Si en canvi el representant és el/la professor/a, haurà d'adjuntar l'autorització signada dels pares /mares o tutors legals dels seus alumnes. Podrà descarregar-la a través d'aquest enllaç, escanejar-la o fotografiar-la i adjuntar-la.

Tots els treballs seran valorats per un jurat compost per investigadors i tècnics de divulgació del CSIC, del SOCIB i de la Fundació Bancària “la Caixa” (Àrea de Recerca i Coneixement). El jurat seleccionarà 8 treballs guanyadors, un per categoria i modalitat. D'altra banda, seleccionarà altres 160 treballs que participaran com a finalistes en la votació popular.


El jurat valorarà cadascun dels treballs atenent als criteris següents:
 • Originalitat i creativitat
 • Adequació a la temàtica del concurs
 • Capacitat d'expressió tenint en compte el mitjà utilitzat.

D'altra banda, el jurat guardonarà amb un esment especial a un professor per fomentar la participació del seu alumnat. Per a això valorarà, el nombre i la puntuació mitjana dels treballs presentats.

Del 18 al 30 de març tindrà lloc la votació popular dels treballs finalistes a través del web del concurs. Resultaran guanyadors el treball individual i el vídeo de la classe que rebin més “M'agrada” d'usuaris de Facebook.

En cas d'empat, correspon al jurat del concurs dictaminar el resultat final.

En cap cas els treballs guardonats pel jurat participaran en la votació popular.

Tots els guanyadors de la segona edició de La mar de ciència, tant els seleccionats pel jurat com per votació popular, es donaran a conèixer el 31 de març de 2017 al web del concurs.

 • Premi individual

Seran premiats amb un viatge científic a Ies Illes Balears els autors dels sis treballs individuals escollits pel jurat, un per categoria i modalitat; el participant del treball individual guanyador de la votació popular; i el professor guardonat amb un esment especial del jurat.

Durant un cap de setmana de juliol de 2017, els guanyadors i els seus acompanyants podran conèixer Mallorca, la recerca que realitzen els centres del CSIC i el SOCIB, i participar en una campanya oceanogràfica a bord del Vaixell Oceanogràfic SOCIB amb el qual navegaran fins al Parc Nacional Marítim-Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera. L'equip de La mar de ciència es posarà en contacte amb els representants per informar, gestionar i lliurar el premi que inclou el viatge i l'allotjament pel guanyador/a i un acompanyant major d'edat.

 • Premi classe

La mar de ciència atorgarà una pissarra digital a les classes que presentin els vídeos guardonats pel jurat (una per categoria) i al vídeo de classe guanyador de la votació popular.

La mar de ciència es reserva el dret d'organitzar un acte públic de lliurament de premis.

Els premis es podran declarar deserts.

Els pares, mares o tutors legals garanteixen que els dibuixos, vídeos i relats presentats a La mar de ciència són originals, que són els titulars legítims de tots els drets inherents i que els treballs no vulneren els drets de tercers. El CSIC, el SOCIB y la Fundació Bancària “la Caixa” no es fan responsables dels perjudicis que pogués implicar l’incompliment de la garantia anterior, i pot exercir les accions legals oportunes amb vista a reparar els danys i perjudicis ocasionats.

 • Drets de Propietat Intel·lectual sobre els treballs premiats de dibuix, relat i vídeo.

De conformitat amb el que preveu la Llei de Propietat Intel·lectual, els pares, mares o els tutors legals dels autors/es dels treballs de dibuix, vídeo i relat premiats, sense perjudici dels drets morals que els corresponen, cedeixen al CSIC, al SOCIB i a la Fundació Bancària “la Caixa”, amb caràcter exclusiu en l’àmbit mundial, els drets d’explotació. Aquests drets comprenen l’ús dels dibuixos, vídeos i relats premiats sense finalitats lucratives. La Fundació Bancària “la Caixa“, la ICTS SOCIB i el CSIC, lliurement i sense contraprestació econòmica, poden procedir a la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació en qualsevol mitjà, format o suport coneguts o no en l’actualitat.

 • Drets de Propietat Intel·lectual sobre els treballs no premiats de dibuix, relat i vídeo.

El CSIC, el SOCIB i la Fundació Bancària “la Caixa” podran utilitzar, sempre esmentant la seva autoria i sense cap contraprestació econòmica, els treballs de dibuix, vídeo i relat presentats a www.lamardeciencia.es , per a l’exhibició o utilització en altres webs, repositoris digitals, exposicions, materials divulgatius i promoció del mateix concurs en edicions posteriors, incloent, a més, altres activitats pròpies de les entitats organitzadores dutes a terme en compliment dels objectius generals d’educació, divulgació i promoció de l’activitat científica.

L’ús públic per a tercers de les imatges participants a La mar de ciència, excepte les premiades, s’exerceix a través de la llicència Creative Commons 2.5. Espanya, sempre que:

  • Es tracti d’un ús no comercial
  • Hi hagi un reconeixement explícit del nom de l’autor i del certamen.

Els dibuixos, vídeos i relats participants al certamen La mar de ciència podran ser exhibits a través de la CIENCIATK del CSIC (www.cienciatk.csic.es ), el Servei d’Informació i Notícies Científiques (SINC) de la FECYT (www.agenciasinc.es ) i també a través de la plataforma web de Medclic: El Mediterrani a un clic (Obra Social “la Caixa” - SOCIB) (www.medclic.es ).

Les obres produïdes amb els dibuixos, vídeos i relats de La mar de ciència només es podran distribuir sota els termes d'una llicència idèntica a aquesta.

 • Drets d'imatge.

L’organització de La mar de ciència es reserva el dret a organitzar diferents actes públics relacionats amb el lliurament de premis, comunicació i difusió del concurs. En aquest cas, el pare, mare o tutor legal del participant autoritza els organitzadors que puguin utilitzar indistintament totes les imatges, o parts d’aquestes, en què aparegui per la seva inclusió en notes de premsa, exposicions itinerants i promoció del mateix certamen. En cap cas aquestes imatges seran utilitzades amb finalitats comercials.

Tot això amb l’única excepció i limitació de les utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l’honor en els termes que preveu la Llei Orgànica 1/85, del 5 de maig, de Protecció Civil al Dret a l’Honor, la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge.

Les entitats convocants s’eximeixen de qualsevol responsabilitat a què pogués donar lloc l’incompliment per tercers de les condicions d’ús de la llicència referenciada, així com l’ús indegut i illícit per tercers dels treballs exhibits.

D’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades durant el registre i la inscripció al concurs seran incloses en un fitxer del qual és titular el Consorci per al Disseny, Construcció, Equipament i Explotació del Sistema d’Observació Costaner de les Illes Balears (des d’ara ICTS SOCIB), que té la finalitat de gestionar activitats relacionades amb la promoció, difusió i divulgació de les ciències marines i l’oceanografia, tenint com a únics destinataris els membres encarregats de l’organització d’aquestes activitats.

Totes les dades contingudes al formulari han de ser emplenats de manera obligatòria. En cas de no fer-se així, la inscripció serà desestimada i les dades esborrades de manera immediata. Omplir el formulari implica la inscripció en el concurs i l’acceptació de les bases.

En enviar els treballs (dibuix, vídeo o relat) les dades, els treballs i la documentació adjunta (autorització de pare, mare o tutor legal) seran tractades en compliment de les finalitats detallades en les bases del concurs amb les mesures de seguretat necessàries per garantir la confidencialitat i la integritat de la informació segons la Llei de protecció de dades.

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancellació i oposició davant el SOCIB per via postal a l’adreça següent: La Mar de Ciència ICTS SOCIB - Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears. Parc Bit, Edifici Nord, Bloc A, 2a p. pta. 3, Palma (Mallorca), o enviant un correu electrònic a concurso@lamardeciencia.es.

D’acord amb el que estableix el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, aprovat per Reial decret 1720/2007, del 21 de desembre, i en el cas que els participants del concurs siguin menors d’edat, l’autorització per participar en el concurs ha de ser atorgada pels pares o tutors. En aquest cas, el tractament de les dades ha de ser expressament autoritzat per aquests últims i, per aquest motiu, se solliciten determinades dades tant del pare, mare o tutor legal, com del professor que actua en representació del menor. En cas necessari, aquestes dades poden ser verificades per l’organització.

Col·laboradors

Amics de La mar de ciència

Refineria Web Tel: 971439895 - Fax: 971439979
© La Mar de Ciència. Tots els drets reservats. | ParcBit, Naorte, bloc A, 2º pis, pta. 3, E-0721 Palma (Mallorca) Spain